DigiJuris

Privacyverklaring DigiJuris

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

Bij DigiJuris zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring beschrijft DigiJuris’ algemene privacy praktijk met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee DigiJuris een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:

Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een verzoek, bestelling, transactie of overeenkomst (of het voorbereiden of opstellen daarvan), of teneinde de door u aangevraagde diensten te leveren (zoals een website), doen we dit omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Binnen DigiJuris, verlenen we uitsluitend toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor die toegang is verleend (op "need-to-know" basis).

Waar dit passend is, kan DigiJuris uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde partners, dit om ons te helpen om u, of het bedrijf waarvoor u werkt, producten of diensten te leveren of om te voldoen aan uw verzoeken. Bij de keuze van onze leverancier en partners houden we rekening met hun gegevensafhandelingsprocessen.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van DigiJuris, onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. DigiJuris implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens uitsluitend door onze business partners of klanten worden verkregen, door deze door henzelf te laten downloaden via een door DigiJuris gefaciliteerde beveiligde omgeving. De hiertoe geëigende link wordt aan onze business partners of klanten steeds per keer verstrekt. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zakendoen.

Contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@digijuris.nl

Voor het doel van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) en tenzij anders aangegeven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: DigiJuris B.V., kantoorhoudende te 7411EH Deventer, Boreelplein 72.

Uw rechten

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om u tegen direct marketing te verzetten. U kunt via www.digijuris.nl/verzoekprocedure toegang krijgen tot de verzoekprocedure.

Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen:


Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.